logo

Aktualitātes

Izsludināts Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkurss

Lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas identitāti, atpazīstamību un sekmētu to revitalizāciju, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinātu apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, Rīgas dome izsludina konkursu „Par Rīgas apkaimju attīstības projektu īstenošanu”.

„Vēsturisks notikums ne tikai Rīgas pilsētai, bet arī visai Latvijai, jo šāds projekts mūsu valstī tiek realizēts pirmo reizi. Rīgas domes vārdā vēlos pateikt lielu paldies Rīgas Apkaimju aliansei par profesionālo un ieinteresēto sadarbību, lai mēs kopā varētu īstenot šo projektu. Aicinu visu Rīgas apkaimju iedzīvotājus būt aktīviem un iesniegt savas idejas, kas tiktu realizētas tikai balstoties uz rīdzinieku vēlmēm,” informē Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs.

Līdzdalības budžeta konkursa nolikums paredz:

1.Viena apkaimju attīstības projekta realizācijai var piešķirt finansējumu līdz 100’000 eiro. Kopumā pašvaldība šiem mērķiem 2019. gada budžetā ir paredzējusi finansējumu pusmiljona eiro apmērā.

2.Finansējums tiek piešķirts, ja iesniegtais projekts atbilst šādiem kritērijiem:*

  • projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa;
  • projekts saistīts ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

3.Pieteikties konkursam var gan nevalstiskās organizācijas, gan biedrības, gan arī nodibinājumi, kas pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

4.Iesniedzējs konkursam var iesniegt ne vairāk kā trīs projekta pieteikumus.

5.Konkursam iesniegtos projektus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kuru vada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs. Komisijas sastāvā ir iekļauta biedrības „Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja un valdes locekļi Māris Jansons, Kaspars Spunde, Igors Roms. Konkursā iesniegtos projektus vērtēs arī atbildīgie darbinieki no Rīgas domes Finanšu departamenta, Pilsētas attīstības departamenta un Austrumu, Pārdaugavas un Ziemeļu izpilddirekcijām.

6. Projekta pieteikumu veido šādi dokumenti:

  • aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa (pielikums);
  • dokumenti, kas apliecina iesniedzēja vai tā pilnvarotas personas tiesības rīkoties iesniedzēja vārdā;
  • projekta skice (norādāmi visu projekta būtisko elementu izmēri cm un tā izvietojums uz zemesgabala robežu plāna vai izdrukas no www.topografija.lv).

Konkursam sagatavotos projektu pieteikumus līdz 2019. gada 1. jūnija plkst. 9.00 klātienē varēs iesniegt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9) vai arī iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un  nosūtot uz e-pastu: konkurss.apkaimes@riga.lv

Projektus, kuru realizācija pēc to izvērtēšanas kompetentajās Pašvaldības iestādēs un/vai institūcijās tiek atzīta par iespējamu, nodod balsošanai iedzīvotājiem.

Balsojumu par projektu var veikt persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu.

Viena persona var balsot tikai vienu reizi.

Pēc balsojuma beigām Konkursa vērtēšanas komisija lemj par nepieciešamā finansējuma apstiprināšanu tiem projektiem, kas balsojuma rezultātā saņēmuši vislielāko balsu skaitu.

* Finansējums netiek piešķirts projektu īstenošanai, kas attiecināmi uz Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursu un iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritorijas remonta programmu.

Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties šeit: