Gods kalpot Rīgai

Statūti

Apstiprināti

Partijas „Gods kalpot Rīgai” dibinātāju sapulcē Rīgā, 2012.gada 17.martā

(Dibinātāju sapulces protokols Nr.1, lēmums Nr.7; Nr.8)PARTIJAS  „GODS KALPOT RĪGAI” STATŪTII.  Vispārīgie noteikumi

1. Partijas nosaukums un saīsinājums

1.1. Partija „Gods kalpot Rīgai” (turpmāk tekstā - Partija)ir politiska organizācija, kas izveidota, lai veiktu politisko darbību un apvieno partijas biedrus, kuri atzīst tās programmatiskos mērķus un pamatprincipus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Organizācijas nosaukuma saīsinājums ir GKR.

2. Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes

2.1. Partijas mērķis ir demokrātiskas un ekonomiski plaukstošas Latvijas valsts un tās galvaspilsētas – Rīgas attīstība un cilvēku labklājības izaugsme.

2.2. Partijas uzdevumi ir nodrošināt:

1) demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošanu Rīgā un visā Latvijā;

2) Rīgas un valsts ilgtspējīgu un stabilu ekonomisko attīstību;

3) kristīgo, tautas garīgo vērtību un kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu;

4) pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu.

2.3. Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, šiem statūtiem un programmai un savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes:

1) veic politisko darbību;

2) piedalās vēlēšanu kampaņās;

3) izvirza deputātu kandidātus;

4) piedalās Saeimas, pašvaldību domju, Eiroparlamenta darbā;

5) ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību īsteno Partijas programmu;

6) iesaistās publiskās pārvaldes institūciju darbā.

 

II.  Partijas biedri

3. Partijas biedri un biedra kandidāti

3.1. Par Partijas biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis neatkarīgi no tautības, dzimuma un reliģiskās piederības, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un atzīst Partijas programmu un ievēro šos statūtus (turpmāk tekstā – Statūti).

3.2. Par Partijas biedra kandidātu (turpmāk tekstā – Kandidāts) var kļūt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis neatkarīgi no tautības, dzimuma un reliģiskās piederības, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un atzīst Partijas programmu un ievēro Statūtus.

4. Partijas biedru kandidāta statuss

4.1. Pamatojoties uz personas iesniegumu un divu Partijas biedru rakstveida ieteikumu, Partijas valde (turpmāk tekstā – Valde) lemj par personas atzīšanu par Kandidātu. Par pieņemto lēmumu Valde informē personu. Ja Valde nolemj neatzīt personu par Kandidātu, tad tai ir tiesības 30 dienu laikā griezties Revīzijas komisijā ar rakstveida iesniegumu un tās lēmums ir galīgs.

4.2. Kandidāta statuss personai ir ne mazāk kā trīs mēnešus no dienas, kad Valde pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par kandidātu.

4.3. Kandidātam ir pienākums ievērot Statūtus, programmu un aktīvi piedalīties Partijas rīkotajos pasākumos.

4.4. Kandidātam ir tādas pašas tiesības kā Partijas biedram, izņemot tiesības tikt ievēlētam Partijas institūcijās un amatos, vēlēt Partijas institūcijas un amatpersonas, kā arī piedalīties balsošanā Partijas biedru sapulcēs (turpmāk tekstā – Kopsapulce) un pārstāvju sapulcēs (turpmāk tekstā – Kongress).

4.5. Kandidāts var kļūt par Partijas biedru Statūtu 5.punktā noteiktajā kārtībā.

5. Partijas biedru uzņemšana

5.1. Pēc Statūtu 4.2.punktā minētā termiņa izbeigšanās Valde lemj par kandidāta uzņemšanu Partijā. Ja Valde atsaka uzņemšanu, tās lēmumu mēneša laikā ar rakstveida iesniegumu var pārsūdzēt Revīzijas komisijā, kuras lēmums ir galīgs.

5.2. Valdei ir tiesības lemt par personas uzņemšanu Partijā bez kandidāta statusa noteikšanas.

6. Partijas biedra pienākumi

Partijas biedra pienākumi ir:

6.1. pildīt Partijas programmu, ievērot Statūtus, pildīt Kopsapulču, Kongresu un Valdes lēmumus, piedalīties Partijas darbā;

6.2. regulāri maksāt biedru naudu Statūtu 10.punktā noteiktajā kārtībā;

6.3. citi Statūtos noteikti un Kopsapulcēs, Kongresos vai Valdes sēdēs apstiprināti pienākumi.

7. Partijas biedra tiesības

Partijas biedra tiesības ir:

7.1. tikt ievēlētam Partijas institūcijās un amatos, vēlēt Partijas institūcijas un amatpersonas, kā arī piedalīties balsošanā Kopsapulcēs un Kongresos;

7.2. piedalīties Valdes sēdēs, ja konkrētajā gadījumā tā nav pieņēmusi lēmumu par slēgtas sēdes norisi;

7.3. iepazīties ar visiem Partijas institūciju lēmumiem, saņemt informāciju par Partijas izvirzītu un ievēlētu vai ieceltu amatpersonu darbību;

7.4. citas likumā „Politisko partiju likums” (turpmāk tekstā – Likums) noteiktās tiesības.

8. Izstāšanās no partijas

8.1. Partijas biedrs ir tiesīgs jebkurā laikā izstāties no Partijas, par to rakstveidā paziņojot Valdei.

8.2. Partijas biedrs no Partijas ir izstājies ar brīdi, kad tas Valdē ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par izstāšanos no Partijas.

9. Izslēgšana no partijas

9.1. Partijas biedru no Partijas izslēdz Valde pēc sava, Kopsapulces, Kongresa vai Revīzijas komisijas ierosinājuma šādos gadījumos:

1) ja viņš ir iestājies citā partijā;

2) piedalās citu politisko spēku priekšvēlēšanu kampaņā;

3) ja Partijas biedrs ir deputāts un deputāta amatā nepilda partijas programmu un/vai balso pret partijas pieņemtajiem lēmumiem;

4) vairāk kā divpadsmit mēnešus nav maksājis biedru naudu;

5) darbojas pret Partijas lēmējinstitūciju pieņemtajiem lēmumiem;

6) ja partijas biedrs ar savu rīcību ir diskreditējis Partiju, pārkāpis Statūtus vai ētikas normas.

9.2. Par partijas biedra izslēgšanu lemj Valde, pieaicinot izslēdzamo biedru un uzklausot tā viedokli.

10. Biedru nauda

10.1. Katram partijas biedram ir pienākums maksāt biedru naudu Valdes noteiktajā apmērā, bet ne mazāk kā LVL 1,00 (viens lats) mēnesī

10.2. Partijas biedri maksā biedru naudu bezskaidras naudas iemaksas veidā, iemaksājot to partijas norēķinu kontā kredītiestādē.

10.3. Biedru naudas iemaksa var tikt maksāta par katru mēnesi vai arī lielāku laika periodu vienā maksājumā, ievērojot Statūtu 9.1.punkta ceturtā apakšpunkta nosacījumus.

10.4. Partijas biedra kandidāti maksā biedru naudu no brīža, kad Valde vai Revīzijas komisija (saskaņā ar Statūtu 4.1.punktu) pieņēmusi lēmumu par personas atzīšanu par Partijas biedra kandidātu.

10.5. Ar Valdes lēmumu Partijas biedrs var tikt atbrīvots no biedru naudas maksāšanas.III.  Partijas organizatoriskā struktūra

11. Partijas pārvaldes un vadības institūcijas

11.1. Partijas pārvaldes un vadības institūcijas ir Kopsapulce, Kongress,Partijas priekšsēdētājs, Valde, Revīzijas komisija, Partijas ģenerālsekretārs.

12. Partijas biedru sapulce (Kopsapulce), biedru pārstāvju sapulce (Kongress)

12.1. Kopsapulce ir augstākā Partijas lēmējinstitūcija.

12.2. Kopsapulces funkcijas un pienākumus pilnā apmērā pilda Kongress. Kongresa delegātu izvirzīšanas, ievēlēšanas kārtību un pārstāvības normas nosaka Valde. Visiem Partijas biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās.

12.3. Kārtējo Kopsapulci (Kongresu) sasauc Valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā, nosakot Kopsapulces (Kongresa) norises vietu, laiku un kārtību. Kongresa delegātu sastāvā ietilpst Partijas priekšsēdētājs, Valdes, Revīzijas komisijas locekļi, kā arī ar Partijas atbalstu ievēlētie visu līmeņu deputāti, kuri ir Partijas biedri. Valde var noteikt Kongresa delegātu pilnvaras arī tiem Partijas biedriem, kuri pilda valsts vai pašvaldību amatpersonu pienākumus.

12.4. Ārkārtas Kopsapulci (Kongresu) sasauc Valde pēc savas iniciatīvas. Valdei ir pienākums sasaukt ārkārtas kopsapulci (Kongresu)divu mēnešu laikā pēc Partijas priekšsēdētāja, Revīzijas komisijas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru, pieprasījuma. Ja tas netiek izdarīts, tad vismaz viena desmitdaļa Partijas biedru, kuri prasa Kopsapulces (Kongresa) sasaukšanu, var to patstāvīgi sasaukt mēneša laikā.

12.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trešā daļa no visiem Partijas biedriem. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse izvirzīto delegātu. Par Partijas statūtu grozījumiem Kopsapulce (Kongress) var lemt, ja tajā piedalās (ir pārstāvēti) vairāk kā puse no biedriem. Lēmumus Kopsapulce (Kongress) pieņem ar klātesošo biedru (delegātu) balsu vairākumu.

12.6. Vēlot Revīzijas komisiju, par ievēlētām uzskatāmas tās kandidatūras, kuras saņēmušas visvairāk balsu. Ja vairāki kandidāti ieguvuši vienādu balsu skaitu un nav iespējams noteikt, kurš no viņiem uzskatāms par ievēlētu, notiek atkārtota balsošana tikai starp vienādu balsu skaitu ieguvušajiem kandidātiem.

12.7. Tikai Kopsapulce (Kongress) ir tiesīga:

1) pieņemt un grozīt Partijas statūtus un programmu;

2) pieņemt lēmumu par Partijas darbības izbeigšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;

3) pieņemt lēmumu par Partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;

4) ievēlēt Partijas priekšsēdētāju, Valdi, Revīzijas komisiju;

5) apstiprināt Revīzijas komisijas pārskatu par Valdes finansiālās un saimnieciskās darbības lietderību un likumību, Partijas vadības un izpildinstitūciju pārskatu par savu darbību;

6) apstiprināt Partijas Valdes iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

7) izskatīt citus jautājumus, kas saskaņā ar Likumu un Statūtiem ir Kopsapulces (Kongresa) kompetencē.

Kopsapulce (Kongress) ir tiesīga izskatīt jebkuru jautājumu un pieņemt jebkuru lēmumu, kas skar Partiju vai tās darbību.

13. Partijas priekšsēdētājs

13.1. Partijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru uz diviem gadiem ievēl Kopsapulce (Kongress).

13.2. Priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza Kopsapulces (Kongresa) dalībnieki. Par ievēlētu uzskatāms tas priekšsēdētāja amata kandidāts, kurš ieguvis visvairāk balsu.

13.3. Partijas priekšsēdētājs:

1) organizē un vada Partijas politikas veidošanu un īstenošanu atbilstoši Partijas programmatiskajiem mērķiem un uzdevumiem;

2) bez īpaša pilnvarojuma pauž Partijas politisko viedokli, pārstāv Partiju attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un komersantiem, kā arī fiziskajām personām Latvijā un ārvalstīs;

3) vada Kopsapulces, Kongresu, Valdes sēdes, ja minētās institūcijas nav tam īpaši pilnvarojušas citu personu;

4) paraksta Sapulču un Valdes lēmumus, Partijas finanšu un saimnieciskos dokumentus;

5) veic citus pienākumus saskaņā ar Partijas lēmumiem.

14. Valde

14.1. Kopsapulču (Kongresu) starplaikos Partiju vada un pārstāv Valde, kuru uz diviem gadiem ievēl Kopsapulce (Kongress).

14.2. Valdes sastāvā ir 21 biedrs:

1) Partijas priekšsēdētājs, kurš pilda arī Valdes priekšsēdētāja funkcijas,

2) Kopsapulcē (Kongresā) ievēlēti 20 Valdes locekļi, kuru kandidatūras Kongresam izvirzījis jaunievēlētais Partijas priekšsēdētājs un kuri saņēmuši visvairāk balsu.

14.3. Valdes apstiprināšana notiek Statūtos noteiktajā kārtībā.

14.4. Valde:

1) nodrošina Partijas programmas un Kopsapulču (Kongresu) lēmumu izpildi;

2) sagatavo un iesniedz Kopsapulcei (Kongresam) apstiprināšanai deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldības domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, apstiprina vēlēšanu kampaņas stratēģiju un taktiku, kā arī pārrauga vēlēšanu kampaņas gaitu;

3) apstiprina koalīciju veidošanu ar citu partiju attiecīgās pašvaldības frakcijām;

4) lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Partijas;

5) nepieciešamības gadījumos izveido nodaļas, darba grupas un nosaka to izveidošanas kārtību;

6) ieceļ uz vienu gadu zvērinātu revidentu;

7) lemj citus ar Partijas darbību saistītus jautājumus.

14.5. Ja Partijas biedra rīcība ir bijusi pretrunā Statūtiem un/vai Partijas lēmējinstitūciju pieņemtajiem lēmumiem, Valde var izteikt Partijas biedram brīdinājumu. Valde var lemt arī par šādu Partijas biedra tiesību ierobežošanu:

1) tiesību atņemšana izvirzīt savu kandidatūru Partijas vadības, revīzijas un citās pārstāvniecības institūcijās;

2) tiesību atņemšana tikt izvirzītam Partijas apstiprinātos deputātu kandidātu sarakstos.

14.6. Valdes sēdes sasauc un vada Partijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Valdes loceklis pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļu kopskaita. Valde lēmumus pieņem atklātā balsošanā ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsojumā valdes locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Partijas priekšsēdētāja balss.

14.7. Valdes priekšsēdētājs pārstāv partiju atsevišķi, pārējie Valdes locekļi var pārstāvēt partiju tikai kopīgi. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti partijai viņu vainas dēļ.

15. Revīzijas komisija 

15.1. Revīzijas komisija ir Partijas revīzijas institūcija, kas Statūtos, Kopsapulču (Kongresu) lēmumos un tiesību aktos noteiktajā kārtībā kontrolē Partijas finansu darbību, kā arī Statūtu un Partijas programmas ievērošanu.

15.2. Revīzijas komisiju piecu Partijas biedru sastāvā ievēl Kopsapulce (Kongress) uz diviemgadiem. Par Revīzijas komisijas locekli nevar ievēlēt Valdes locekļus un Valdes ieceltas amatpersonas.

15.3. Revīzijas komisijas pirmo sēdi mēneša laikā pēc tās ievēlēšanas sasauc Partijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Valdes loceklis. Šajā sēdē Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un sadala pienākumus.

15.4. Revīzijas komisijas darbs noris sēdēs, lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

15.5. Revīzijas komisija:

1) kontrolē Partijas programmas un Statūtu ievērošanu, Partijas pārvaldes institūciju lēmumu izpildi;

2) pārrauga Valdes lēmumu atbilstību Statūtiem, Kopsapulču (Kongresa) lēmumiem un nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošus priekšlikumus Kopsapulcei (Kongresam);

3) kontrolē un pārbauda partijas finansiālās un saimnieciskās darbības lietderību un likumību, saņemot un iepazīstoties ar visiem Partijas finansu un grāmatvedības dokumentiem, kā arī sniedz par to pārskatus Kopsapulcei (Kongresam).

15.6. Komisijas priekšsēdētājs var piedalīties visos Partijas pārvaldes institūciju pasākumos un sēdēs arī tad, ja tie ir slēgti.16. Partijas ģenerālsekretārs un Partijas Centrālais birojs

16.1. Partijas ģenerālsekretāru (turpmāk tekstā – Ģenerālsekretārs) pēc Partijas priekšsēdētāja ieteikuma apstiprina Valde.

16.2. Partijas ģenerālsekretārs:

1) vada Partijas Centrālā biroja (turpmāk tekstā – Birojs) darbu;

2) atbild par savstarpēji saskaņotu Biroja un Valdes darbību;

3) paraksta Partijas finanšu un saimnieciskos dokumentus;

4) pilda citus Kopsapulču (Kongresu), Valdes un Partijas priekšsēdētāja dotus uzdevumus.

16.3. Birojs ir Partijas valdes pastāvīgi darbojoša izpildinstitūcija, un tas atrodas Rīgā.

16.4. Biroju vada Ģenerālsekretārs. Ģenerālsekretārs ir tieši pakļauts Partijas priekšsēdētājam.

16.5. Birojs:

1) organizē Kopsapulču (Kongresu) un Valdes sēžu norisi un lēmumu izpildi;

2) atbild par informācijas apmaiņu starp Partijas pārvaldes institūcijām;

3) organizē Partijas publiskos pasākumus;

4) administrē un regulāri atjauno Partijas biedru, biedru kandidātu un atbalstītāju datu bāzi;

5) apkopo un reizi mēnesī iesniedz Valdei informāciju par biedru naudu iekasēšanu un izlietošanu;

6) atbild par Partijas lietvedību;

7) veic citus pienākumus Partijas priekšsēdētāja, Valdes un Ģenerālsekretāra uzdevumā.17. Partijas struktūrvienības

17.1. Partijā var tikt izveidotas Partijas biedru nodaļas (turpmāk tekstā – Nodaļas), kas tiek veidotas pēc teritoriālā principa un darba grupas (turpmāk tekstā – Grupas).

17.2. Ikviens Partijas biedrs un Kandidāts, atbilstoši savai dzīves/darbības vietai vai interesēm var reģistrēties un darboties kādā no Nodaļām vai Grupām.

17.3. Nodaļa var tikt izveidota, ja attiecīgajā teritorijā dzīvo vai strādā vismaz 10 (desmit) Partijas biedri, kuri vēlas izveidot un darboties tajā. Nodaļas dibināšanas iniciatori iesniedz rakstveida iesniegumu Valdei, kura apstiprina Nodaļas izveidošanu. Nodaļas darbojas saskaņā ar Valdes apstiprinātu Nodaļas nolikumu.

17.4. Nodaļa paziņo Valdei par tās darbības izbeigšanu, ja tās biedru skaits kļūst mazāks par desmit vai, ja Nodaļa pieņēmusi lēmumu par tās darbības izbeigšanu.

17.5. Nodaļu pienākumi:

1) īstenot Partijas programmu attiecīgajā teritorijā;

2) informēt sabiedrību par Partijas mēķiem un aktivitātēm.

17.6. Nodaļu tiesības:

1) iesniegt priekšlikumus Valdei;

2) izvirzīt delegātus Kongresam;

3) izvirzīt deputātu kandidātus Saeimas, pašvaldību domju (padomju) un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

17.7. Valde var izveidot Darba grupas, atbilstoši tautsaimniecības nozarēm, kā arī citu Partijas izdevumu izpildei. Partijas biedri darbojas darba Grupās pēc profesionālajām interesēm. Partijas biedrs var darboties vairākās darba Grupās. Darba grupu uzdevumus un mērķus nosaka Valde. Darba grupas darbojas saskaņā ar Valdes apstiprinātu darba Grupas nolikumu. Darba grupas vadītāju apstiprina un atceļ Valde.

17.8. Partijai var būt arī Jaunatnes nodaļa, kuru neveido pēc teritoriālā principa un kura darbojas atbilstoši Valdes apstiprinātajam Jaunatnes nodaļas nolikumam.IV. Partijas finanses, manta un tiesiskais stāvoklis

18. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

18.1. Partija ir juridiska persona. Tai ir savs zīmogs un norēķinu konts (konti) bankās.

18.2. Lai Partija varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt paredzētos mērķus, tai likumos un citos tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un veidot finansu resursus.

18.3. Partijas finansu resursus veido:

1) biedru naudas;

2) fizisko personu nauda un citu finansu līdzekļu un mantas dāvinājumi (ziedojumi);

3) citi finansēšanas avoti, izņemot tos, no kuriem ar likumu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).

18.4. Par Partijas mantas un finansu līdzekļu izlietošanu un izmantošanu lēmumus pieņem Valde.

19.   Partijas darbības izbeigšana

19.1. Lēmumu par Partijas darbības izbeigšanu pieņem Kopsapulce (Kongress) ar vairāk kā divām trešdaļām klātesošo balsstiesīgo balsīm. Vienlaikus Kopsapulce (Kongress) pieņem lēmumu par Partijas finansu līdzekļu un mantas izlietošanas kārtību.

19.2. Lēmumu par Partijas darbības izbeigšanu Valde triju dienu laikā paziņo attiecīgā reģistra turētājam.

 

 

Rīgā, 2012.gada 17.martā

Dibinātāju sapulcē pilnvarotie pārstāvji:

 

Dibinātājs Andris Ameriks ________________________________

Dibinātājs Rudīte Leitena ________________________________